Disclamer


DISCLAMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan onze internetsite is het mogelijk dat de informatie die op www.autovision.nl wordt weergegeven onvolledig of onjuist is. Fouten kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. AUTOVISION NEDERLAND BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte of andere schade, gevolgschade of andere verliezen of schaden van welke aard dan ook voortkomend uit de toegang tot, het gebruik van, of informatie op deze website. De informatie op onze website wordt constant aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Aan de prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Bezoekers c.q. gebruikers van de site kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. Mocht u een storende fout tegenkomen, stellen wij het op prijs om hiervan op de hoogte gesteld te worden.

Op de inhoud en vormgeving van de website, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, links, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan AUTOVISION NEDERLAND BV, en worden beschermd door (internationale) wetgeving.